योगानन्दिन् Yogānandin: Vedic mantras (2) त्रैयम्बकमन्त्र traiyambakamantra

professionel layout with links and videos

http://ping.fm/I6Sw2

(2) त्रैयम्बकमन्त्र traiyambakamantra

[ऋग्वेद ṛgveda 7.59 = letzter श्लोक śloka ]

मृत्युंजयमन्त्र mṛtyuṃjaya mantra (शिवमन्त्र Śiva-Mantra)

[ॐ] त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम |

उर्वारुकमिवबन्धनान मर्त्योर्मुक्षीय माम्र्तात… http://bit.ly/KwBlV

Schreibe einen Kommentar